آیین نامه آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

1401/09/26

آیین نامه آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در لینک زیر قابل مشاهده است. 

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_12205.pdf

...