لیست نمایشگاههای بین المللی ازبکستان در 2023

1401/10/03

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_121212.pdf

...