رویداد توسعه زیست بوم نوآوری صنعت پتروشیمی

1401/10/03

زمان : 12 دیماه 1401

تلفن تماس : 91034203

برنامه های رویداد به پیوست قابل مشاهده است :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_Mining event details.pdf

...