جذب شرکتهای ارائه دهنده خدمات صنعتی - سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

1401/10/20

جذب شرکتهای ارائه دهنده خدمات صنعتی - سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_13445.pdf

...