تقویم نمایشگاهی کشور بلاروس در سال 2023

1401/11/02

تقویم نمایشگاهی کشور بلاروس در سال 2023

برای دریافت این تقویم به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_attachments-qkcidiwd.zip

 

...