نمایشگاه های فوریه و مارس ترکیه همراه برنامه تسهیلات خرید

1401/11/02

نمایشگاه های فوریه و مارس ترکیه همراه برنامه تسهیلات خرید

برای دریافت برنامه نمایشگاه ها به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_attachments-ifdwjhfu.zip

...