درخواست ارائه فهرست و مشخصات شرکت های علاقه مند به همکاری باطرف تایلندی را به زبان انگلیسی

1401/11/08

درخواست مشخصات شرکت های علاقه مند به همکاری با شرکت ام تی تایلند جهت تهاتر با شکر و برنج با پسته ایرانی به زبان انگلیسی و ارسال به معاونت امور بین الملل اتاق ایران

شماره تماس معاونت امور بین الملل اتاق ایران : 85730000

...