همایش معرفی خدمات و توانمندی مراکز تجاری ایرانیان در کشورههای حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه

1401/11/09

همایش معرفی خدمات و توانمندی مراکز تجاری ایرانیان در کشورههای حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه 

زمان : 10 بهمن ماه 1401

ساعت : 9 الی 14

آدرس : نمایشگاه بین المللی تهران - سالن کنفرانس شماره 1 

تلفن تماس : 22662615  

...