دعوت به رویداد کارآفرینی

1402/02/13

زمان : چهارشنبه 20 اردیبهشت ساعت 8:30 الی 12 

مکان : ساختمان شماره سه اتاق بازرگانی تهران - سالن امین الضرب

برای دریافت برنامه و سخنرانان به فایل پیوست مراجعه کنید 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/1851.pdf

 

...