جایگزینی QR CODE به جای هولوگرام در فرم گواهی مبدا

1402/03/03

جایگزینی QR CODE به جای هولوگرام در فرم گواهی مبدا 

در فایل پیوست آموزش نحوه جایگزینی و بهره برداری از این طرح قابل مشاهده است :

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_rahnama.ppsx

...