فراخوان همایش ایران و ویتنام

1402/05/15

فراخوان همایش ایران و ویتنام

زمان برگزاری : 18 مرداد 1402 ساعت 9/30 الی 13 

مکان برگزاری : اتاق بازرگانی ایران

 

تلفن تماس : 85732388 - 85732316

 

...