برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش های تامین مالی

1402/05/16

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش های تامین مالی

زمان برگزاری : 23 و 30 مرداد و 6 شهریور ماه به مدت 12 ساعت

مکان برگزاری : اتاق بازرگانی ایران

 

...