نشست همکاری های ساخت و تامین قطعات خودرو ایران و پاکستان

1402/05/24

نشست همکاری های ساخت و تامین قطعات خودرو ایران و پاکستان

زمان : 25 مرداد ماه 1402

ساعت برگزاری : 8:30 صبح

مکان برگزاری : طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران

تلفن هماهنگی : 857323390 

...