قوانین فعالیت اقتصادی در قزاقستان و سایت های اعلام مناقصات

1402/06/13

قوانین فعالیت اقتصادی در قزاقستان و سایت های اعلام مناقصات در لینک زیر قابل مشاهده است:

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_faaliat.pdf

...