چهل و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/10/25