چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/11/23