کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

صنعت پتروشیمی در ایران

تاریخ انتشار: تابستان 1395

نویسنده: کمیسیون صنعت و معدن

صنعت پتروشیمی كشور شامل سه بخش عمده صنایع بالادستی، میانی و پایین دستی تكمیلی است و دارای مزیتهایی بسیاری می باشد. که باتوجه به اهمیت بالای این صنعت، پیگیری چالشهای آن یکی از اولویتهای این کمیسیون بوده که با تدوین این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

ارسال پیام