کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی زنجیره ارزش فولاد کشور

تاریخ انتشار: زمستان 1394

نویسنده: کمیسیون صنعت و معدن

صنعت فولاد به عنوان دومین صنعت بزرگ دنیا بعد از صنعت نفت و گاز مورد توجه کمیسیون صنعت و معدن بوده و در این راستا به بررسی زنجیره ارزش این صنعت پرداخته و چالشهای موجود در این صنعت را شناسایی نموده است.

ارسال پیام