کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

نگرشی اصلاحی به برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن وتجارت

تاریخ انتشار: زمستان 1396

نویسنده: کمیسیون صنعت و معدن

ضرورت استفاده از خرد جمعی و بهره گیری از نظرات و دیدگاههای تشكلهای بخش خصوصی صنعت و افراد و صاحب نظران فعال در این حوزه برای تدوین برنامه به ارتقای محتوای برنامه و بر ضمانت اجرایی شدن آن می افزاید كه متاسفانه كمتر از آن در تدوین برنامه بهره گیری شده است. در این راستا کمیسیون به ارائه پیشنهادات اصلاحی پیرامون برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام