کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

خلاصه پیشنهادهایی برای برنامه ششم

تاریخ انتشار: پاییز 1394

نویسنده: کمیسیون صنعت و معدن

در راستای اجرای مفاد مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید در ارائه نظر پیرامون قوانین، طرحها، لوایح، بخش نامه های تهیه شده در دولت و مجلس، کمیسیون به ارائه پیشنهادات اصلاحی پیرامون قانون برنامه ششم توسعه پرداخته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام