کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

تحلیل برنامه ششم توسعه

تاریخ انتشار: تابستان 1394

نویسنده: کمیسیون اقتصاد سلامت

در راستای اجرای مفاد مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید در ارائه نظر پیرامون قوانین، طرحها، لوایح، بخش نامه های تهیه شده در دولت و مجلس، کمیسیون به ارائه نقطه نظرات بخش خصوصی پیرامون برنامه ششم توسعه پرداخته است.

ارسال پیام