کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

تحلیلی بر نوسانات و تک نرخی شدن نرخ ارز

تاریخ انتشار: بهار 1397

نویسنده: کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

در این گزارش به بررسی تغییرات نرخ ارز و مقایسه آن با تغییرات تورم داخلی و تورم جهانی و همچنین سهم کشورهای اصلی در تجارت ایران و روند تغییرات تورم در آن ها پرداخته شده و در ادامه به تاثیر نرخ ارز بر صنعت اشاره و نهایتاً چالش ها و الزامات موفقیت یکسان سازی نرخ ارز ارائه می شود

ارسال پیام