کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

طرح پیشنهادی ایجاد مرکز نواوری و تحول دیجیتال

تاریخ انتشار: تابستان 1398

نویسنده: کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال

اکوسیستم نوآوری در ایران و درگیر شدن تعداد زیادی از مجموعه های دولتی و خصوصی در مباحث نوآورانه و فناورانه و ایجاد برخی زیرساختها و سازوکارهای توسعه این بخش، ایجاب می کند که فعالیت های دولتی و خصوصی در این راستا دارای اصول و چارچوبی کارا باشد. امروزه در بسیاری از کشورها، مجموعه ساختارها و خدمات حمایت از نوآوری و فناوری یا به اصطلاح "مراکز نوآوری" به عنوان مراکز حیاتی تسهیل توسعه نوآوری در کسب و کار تحت عناوین مختلفی همچون، شتاب دهنده، مرکز رشد، پارکهای علم و فناوری، کارخانه های نوآوری و ... با ماموریتهای عمدتا مشابه مورد توجه بخش خصوصی، دولتی و نیمه دولتی قرار گرفته اند و به منظور ترغیب فعالان اقتصادی و همراهی و پشتیبانی ایشان در مسیر کسب و کار نوآور(توسعه و تجاری سازی اختراعات، محصوالت، خدمات،فرآیندهای نوآورانه و فناورانه)، راه اندازی و مدیریت می شوند.

ارسال پیام