کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

دیدگاه تشکلهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در باب محیط کسب و کار و موانع تولید

تاریخ انتشار: زمستان 1398

نویسنده: کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید

ارسال پیام