کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

اظهار نظر كارشناسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار

تاریخ انتشار: پاییز 1399

نویسنده: کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید

با توجه به حل نشدن مشکل تسهیل صدور مجوز از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که موجب شده است اولا شاخص شروع کسب وکار در ایران بسیار نامناسب باشد و ثانیا فعالان اقتصادی ماهها بلکه سالها برای اخذ مجوزهای خود معطل بمانند،لازم است با هدف تسهیل تولید و ایجاد اشتغال، برخی از قوانین مربوطه اصلاح شود.

ارسال پیام