کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی نقطه نظرات تشکل های اقتصادی درخصوص دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادهای پیمانکاری

تاریخ انتشار: دی ماه 97

بررسی نقطه نظرات تشکل های اقتصادی درخصوص دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادهای پیمانکاری

ارسال پیام