کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

طرح سطح سنجی آمادگی نوآوری

تاریخ انتشار: بهار 1397

نویسنده: معاونت کسب و کار

"از طریق مطالعه پرسشنامه ای در سال 1396، 500 نفر از فعالان اقتصادی در طرح سطح سنجی آمادگی نوآوری شرکت نمودند و نتایج ذیل حاصل شد :
- در 80% شرکت ها مدیران ارشد مسئولیت اصلی موضوع نوآوری را بر عهده دارند در صورتیکه در اغلب شرکت های اروپایی مدیران نوآوری مسئول فرآیند نوآوری هستند.
- بخش عمده نوآوری های موفق دو سال گذشته توسعه داخلی محصول و خدمات منتج به ارتقاء محصولات و خدمات داخلی می باشد.
- قریب 74% شرکتها وضعیت نوآوری شان را تحت عنوان قابلیت نوآوری (نوآوری در سازمان نهادینه است) یا فرآیند نوآروی (فرآیندهایی برای نوآوری وجود دارد که البته همیشه اجرا نمی شود) ارزیابی نموده اند.
- قریب 74% شرکت کنندگان ضرورت بحث نوآوری برای شرکت شان را بسیار ضروری عنوان نموده اند درحالیکه صرفاً 1% آنها این بحث را غیرضروری خواندند.
- تمامی وجوه اهداف نوآوری مهم هستند اما از منظر شرکت کنندگان مهم ترین اهداف توسعه محصولات نوآورانه جدید در کنار جایگاه سازی به عنوان یه شرکت نوآور می باشند درحالیکه اهداف داخلی نظیر فرآیندهای داخلی یا فرهنگ داخلی از اهمیت کمتری برخوردارند."

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام