کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آشنایی با سرمایه گذاری در استارت آپ ها جلد دو (ارزیابی و انتخاب)

تاریخ انتشار: پاییز 1398

نویسنده: معاونت کسب و کار

"این محتوا یک رویکرد ساختاریافته برای کمک به ارزیابی و انتخاب استارت آپ جهت سرمایه گذاری را ارائه داده و مراحل کلیدی را جهت ارزش گذاری استارت آپ ها و توجیه پیشنهاد سرمایه گذاری تبیین می نماید. ضمناً یک چک لیست نهایی برای تمرکز بر تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری نهایی و نیز نکاتی حائز اهمیت در تفاهم نامه و قرارداد سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران قرار داده است.
ذکر این نکته الزامیست که طبق پژوهش های صورت گرفته، سطح تلاش، تمرکز و سرمایه گذاری طی مراحل مختلف چرخه عمر سازمانی یک استارت آپ متفاوت می باشد و اشخاص درگیر می بایست شرایط و سطح فعالیت های خویش را با توجه به مرحله رشد مجموعه مدنظر تنظیم نمایند."

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام