کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

جدول مقایسه ای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 همراه با موارد اصلاحی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور

تاریخ انتشار: پاییز 1394

نویسنده: معاونت کسب و کار

تدوین جدول مقایسه ای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعد آن با قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 همراه با موارد اصلاحی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به محض تصویب قانون در مجلس در دستور کار معاونت کسب و کار و مدیریت خدمات مالیاتی قرار گرفت؛ و به عنوان یکی از اولین اقدامات در حوزه مشابه مورد استفاده و بهره برداری جمع کثیری از فعالان بخش خصوصی و حتی ارگان های مربوطه دولتی قرار گرفت.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام