کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

كارآفرینی؛ خصوصیتی ذاتی یا اكتسابی مهارت های مورد نیاز كارآفرینان

تاریخ انتشار: زمستان 1397

نویسنده: معاونت کسب و کار

"جامعه کارآفرینانه نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها ایفاء می نماید. در مفاهیم پیشین، کارآفرینی به معنای خلق کسب و کار تفسیر می شد ولی این عبارت امروزه تحت عنوان یک منش فکری و رفتاری مرتبط با کلیه اجزاء جامعه و اقتصاد مدنظر قرار گرفته است.
به منظور تضمین رشد و توسعه پایدار، کلیه کارآفرینان می بایست این نکته را مدنظر قرار دهند که هر شخص و بطور خاص هر کارآفرین، مجموعه ای از مهارت ها در سطوح مختلف را دارا می باشد و بنابراین کلیه کارآفرینان باید برنامه های توسعه مهارت های خویش را سرلوحه امور قرار دهند. لذا شناسایی مجموعه مهارت های مورد نیاز کارآفرینان امری ضروری می باشد که محققان عناوین و دسته بندی های متنوعی در این خصوص ارائه کرده اند. طی این مطالعه، اهم این مهارت ها جمع بندی و ارائه شده است."

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام