کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

نوآوری در مدل كسب و كار

تاریخ انتشار: پاییز 1398

نویسنده: معاونت کسب و کار

"فضای کسب و کار در سال های اخیر شاهد رقابتی شدیدتر در صنایع مختلف بوده است. عرصه کسب و کار و دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است. یک مدل کسب و کار موفق، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند.
در این مطالعه سعی شده است تا در یک چارچوب مختصر به درک مفاهیم مدل کسب و کار و اجزای آن و مفاهیم نوآوری در مدل کسب و کار اشاره شود و تا حدودی به ارائه ابزارهایی که برای نوآوری در مدل کسب و کار نیاز است پرداخته شده است. بدین منظور بدواً مدل کسب و کار و اجزای آن تشریح شده، سپس طراحی مدل کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً ضرورت و نحوه نوآوری در مدل کسب و کار تحلیل خواهد شد."

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام