کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

تحلیل زیربخش‏های اولویت دار بلوک های کلیدی اقتصاد ایران (تحلیل تعامل زیربخش های بلوک صنعت و معدن)

تاریخ انتشار: بهار 98

نویسنده: مهدی قائمی اصل، سجاد رجبی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

آگاهی از نقش و اهمیت فعالیتهای اقتصادی ازجمله موضوعات موردعلاقه برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی است و از منظر توسعه ای، تأکید بر این موضوع منجر به شکل گیری مفهوم «بخش کلیدی» شده است. علاوه بر این، کمبود منابع سرمایه گذاری به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه نیز بر ضرورت شناسایی بخش های کلیدی و کاربست راهبردهای رشد نامتوازن افزوده است. هدف اصلی این گزارش بررسی و شناسایی زیربخش های کلیدی اقتصاد ایران از طریق به کارگیری روش MICMAC در مدل سازی داده-ستانده و مشخص نمودن بخش های کلیدی است. MICMACیك مدل اقتصادی شناخته شده در سطح بین المللی است و گزارش آن برای كشورهای اروپایی مبنا و راهنمایی برای تدوین و تنظیم استراتژی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. این گزارش در فاز اول برای بخش صنعت و معدن انجام شد و زیر بخش های کلیدی این بخش معین گردید و در فاز بعدی، بخشهای هفت گانه شامل توریسم، سلامت، انرژی، زیر ساخت، بازارهای مالی و کشاورزی بررسی شده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام