کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

برشور آشنایی با اتاق بازرگانی تهران

تاریخ انتشار: شهریور 1401

نویسنده: گردآوری، طراحی و چاپ : روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

قیمت کتاب: 0 ریال

قیمت برای اعضاء: 0 ریال

ارسال پیام