کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

اهم مفاد قانونی برنامه های توسعه کشور با توجه ویژه به موضوع دارو

تاریخ انتشار: تابستان 1394

نویسنده: کمیسیون اقتصاد سلامت

در این گزارش به تحلیل مفاد قانونی برنامه های توسعه ای کشور در حوزه دارو پرداخته شده است و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ارائه شده است.

ارسال پیام