کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

چالشها و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری ایران

تاریخ انتشار: زمستان 1395

نویسنده: کمیسیون گردشگری

این سند در راستای بررسی فضای صنعت گردشگری و تبیین چالشها و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری ایران تدوین شده است. صنعت گردشگری از پربازده ترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا محسوب می شود که بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می کند. صنعت گردشگری بطور مستقیم و غیر مستقیم ، سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده و از منابع مهم درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می آید. توسعه این صنعت، موجب کسب ارزش افزوده بالایی برای کشورها می شود. رشد صنعت گردشگری ضمن توسعه اشتغال مولد در کشور در افزایش درآمدهای ارزی، گردش پول ملی ، به جریان انداختن سرمایه های داخلی در رونق صنایع داخلی نیز نقش اساسی دارد.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام