کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

پیشنهادات و توصیه های کمیسیون گردشگری پیرامون ساماندهی نظام تعطیلات پایان هفته کشور

تاریخ انتشار: زمستان 1396

نویسنده: کمیسیون گردشگری

حدود 13درصد از تولید ناخالص داخلی ایران، مربوط به هتلداری و گردشگری و رستوران داری است که در صورت افزایش نظام مند تعطیلات، این بخش می تواند فعال تر شود و سهم بیشتری از تولید کسب کند. خصوصا اینکه با توجه به چشم انداز اقتصاد بدون نفت و ظرفیت های کشور در بخش گردشگری، تقویت این بخش ضرورت بیشتری پیدا کرده است. نظام مندسازی و هدفمندسازی تعطیلات پایان هفته، ضمن تاثیرات اجتماعی فراوان که بخشی از اهداف گردشگری نیز می باشد، از طریق رونق بخشی به صنعت گردشگری داخلی و نیز زمینه سازی برای گسترش ورود گردشگران خارجی به کشور، زمینه تحقق اهداف فوق الذکر را فراهم می نماید.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام