کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

چالش ها و فرصتهای صادرات محصولات کشاورزی

تاریخ انتشار: تابستان 1400

نویسنده: کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

در این گزارش چالشها و صادرات محصولات کشاورزی شناسایی و راهکارهایی جهت توسعه صادرات این بخش ارائه گردیده است

ارسال پیام