کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

علل و پیامدهای خشکسالی (با تمرکز بر بخش کشاورزی چالش های فعلی و آتی و پیشنهادات)

تاریخ انتشار: پاییز 1400

نویسنده: کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

خشکسالی و کم‌آبی در ایران یک واقعیت اقلیمی بوده و با توجه به روند روزافزون نیاز بخش‌های مختلف به آب، این مشکل در سال‌های آینده حادتر نیز خواهد شد. مدیریت نادرست منابع آب در کشور (فقط مدیریت بهره برداری است، و شامل مدیریت حفظ و ارتقاء ذخایر زیرزمینی و مدیریت تولید آب نمی‌شود) و عدم تعیین ارزش اقتصادی آب(شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضه های آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، ارزش سرمایه گذاریهای تامین ، انتقال ، توزیع و بازیافت آب برای بخشهای مختلف مصرف می‌بایستی تعیین شود تا در برنامه‌های توسعه بخش‌های مصرف منظور گردد).

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام