کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

مشکلات شهركهای صنعتی

تاریخ انتشار: تابستان 1398

نویسنده: کمیسیون صنعت و معدن

مشکلات و چالشهای شهركهای صنعتی بسیار گوناگون و متنوع و دارای ابعاد خرد و کلان و کشوری و منطقه ای است. از مشکلات مربوط به اسناد مالکیت و واگذاری زمین و مشکلات زیرساختها تا روشنایی معابر و روشنایی شهرك ها و اختلاف شرکا و ...لذا بطور کلی مهمترین مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی در گزارش تهیه شده جمع بندی گردیده است.

ارسال پیام