کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

سیاست های کلان صنعتی در طول برنامه ششم توسعه

تاریخ انتشار: بهار 1397

نویسنده: کمیسیون صنعت و معدن

برنامه های توسعه ای یا برنامه های میان مدت، نقش میانجی بین برنامه های بلندمدت (استراتژیک) و برنامه های کوتاه مدت(عملیاتی) را دارند. به عبارت دیگر، تحقق برنامه استراتژیک و آرمانی، علاوه بر تدوین برنامه توسعه ای، نیازمند پیاده سازی و اجرای برنامه عملیاتی می باشد. بنابراین، برنامه های توسعه، درصورتی می توانند اثربخش وموثر باشند که بین برنامه های بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت، یک هماهنگی و انسجام بر پایه 'متدلوژی هم جوشی' برقرار باشد. بطوریکه، بین برنامه های استراتژیک، تاکتیکی وعملیاتی همگرایی و هم افزایی بوجود آید. در این راستا و به منظور اجرای مفاد مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید در ارائه نظر پیرامون قوانین، طرحها، لوایح، بخش نامه های تهیه شده در دولت و مجلس، کمیسیون به ارائه پیشنهادات اصلاحی پیرامون قانون برنامه ششم توسعه پرداخته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام