چگونه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌توان بهترین حوزه را برای انجام مسئولیت‏‌های اجتماعی انتخاب کرد

مسئولیت ‏اجتماعی شرکت‏‌ها در پساکرونا

تاريخ 1400/09/13 ساعت 09:33

به دنبال بحرانی شدن اوضاع جوی در دنیا و تلاش جهانی برای کاهش ردپای کربن، بسیاری از شرکت‌ها حفاظت از محیط زیست را به عنوان اصلی‏‌ترین برنامه خود در حوزه مسئولیت‏‌های اجتماعی در نظر گرفتند

آینده نگر

شرکت‌ها برای نشان دادن حسن نیت خود به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، اقدام به تخصیص بخشی از منابع مالی خود برای انجام مسئولیت‏‌های اجتماعی می‌کنند. برخی حفاظت از محیط زیست را به عنوان سیاست اصلی خود در انجام مسئولیت‏‌های اجتماعی برمی‌گزینند و برخی دیگر به حوزه آموزش می‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پردازند. این سیاست جدا از پرداخت‏‌های مستقیمی است که به خیریه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نیازمندان انجام می‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند. اما سوال این است که چگونه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان سیاست بهتری در پیش گرفت؟ آیا می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در خدمات‏ رسانی به جامعه نوآوری داشت؟

 

اول، حفاظت از محیط زیست

به دنبال بحرانی شدن اوضاع جوی در دنیا و تلاش جهانی برای کاهش ردپای کربن، بسیاری از شرکت‌ها حفاظت از محیط زیست را به عنوان اصلی‏‌ترین برنامه خود در حوزه مسئولیت‏‌های اجتماعی در نظر گرفتند. با گذشت زمان تعداد شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کردند اضافه شد و به تدریج فعالیت شرکت‌ها در این حوزه به سه دسته مجزا تقسیم شد. اولین گروه از شرکت‌ها سرمایه‏‌گذاری‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی خود را در جهت کاهش انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای معطوف کردند. آن‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تلاش کردند تا با ابزارهای مختلفی که در اختیار داشتند به مقابله با تغییرات جوی بپردازند، استفاده از پلاستیک‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی یک بار مصرف را به حداقل برسانند، مصرف ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آب را به حداقل برسانند و تلاش کنند تا بستر را برای استفاده بهینه از منابع آبی فراهم کنند. از طرف دیگر توسعه بازیافت در کشورهای مختلف هم به عنوان بخشی از مسئولیت ‏اجتماعی شرکت‌ها معرفی شد. شرکت‌ها تلاش می‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کردند تا حد امکان انتشار آلودگی را به حداقل برسانند و در فرایند فعالیت خود، تولید آلودگی نداشته باشند.

 اما در یک حوزه دیگر هم فعالیت انجام ‌می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شد و آن هم افزایش سرمایه‏‌گذاری در تولید انرژی‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی احیاشدنی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و کاهش وابستگی به انرژی‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فسیلی بود. ایجاد منابع انرژی پایدار و توسعه استفاده از منابع بازیافتی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏به عنوان دومین دسته از فعالیت‏‌های شرکت‌هایی معرفی شد که انجام مسئولیت‏‌های اجتماعی در حوزه حفاظت از محیط زیست را در دستور کار خود قرار دادند.

اما حوزه سومی هم برای انجام مسئولیت‏‌های اجتماعی معرفی شد و آن هم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تلاش برای جبران اثرات منفی واردشده به محیط زیست بود. به عنوان مثال شرکت‌ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏از طریق کاشت درخت تلاش می‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کردند تا به همان اندازه که گاز دی‌اکسید کربن تولید می‌کنند، بستر را برای کاهش آن از طریق درخت‏‌ها فراهم کنند. سرمایه‏‌گذاری در پروژه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مطالعاتی مرتبط با محیط زیست و افزیش کمک‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مالی به بخش‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی آسیب‏‌دیده در جریان تغییرات جوی هم در این گروه قرار داشت. با وجود اینکه در مورد تاثیرات مثبت پروژه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی سرمایه‏‌گذاری در حوزه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مطالعاتی گزارش‌های زیادی وجود دارد ولی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ارائه کمک مالی به بخش‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی آسیب‌‏دیده در جریان تغییرات جوی سیاست نادرستی ارزیابی شده بود و با آن مقابله شد.

 

دوم، آموزش و مهارت‌‏آموزی

در دوره همه‏‌گیری کرونا ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آموزش ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دنیا با اختلال روبه‌‏رو شد. یکی از حلقه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مفقوده در رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم در دنیا را می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان عدم دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی دانست. مسئله‏‌ای که باعث می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شود تا نتوانند قدرت لازم را برای تامین معاش و بهبود شرایط زندگی خود به دست بیاورند. عدم دسترسی به آموزش در جریان بحران کرونا به معضل بزرگ‏تری تبدیل شد زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا دسترسی به کلاس‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی آنلاین برای خانواده‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فقیر میسر نبود و تعطیلی مدارس هزاران کودک را از دریافت خدمات آموزشی محروم کرد. به همین دلیل شرکت‌ها سرمایه‏‌گذاری زیادی را برای توسعه زیرساخت‏‌های آموزشی، ارائه خدمات اینترنتی و مهارت‏‌آموزی استفاده از کامپیوتر و تجهیزات روز دنیا در دستور کار قرار دادند. به همین دلیل شمار زیادی از شرکت‌های بزرگ صنعتی اعلام کردند بودجه‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مربوط به مسئولیت‏‌های اجتماعی خود را صرف ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توسعه و تسهیل آموزش می‌کنند. برخی از شرکت‌ها از قبیل سامسونگ و تاتا استیل ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏از طریق ارائه بورسیه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی تحصیلی به ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ افرادی که قصد ورود به دوره‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی تکمیلی را دارند زمینه را برای توسعه آموزش فراهم کردند. به عنوان مثال شرکت سامسونگ اعلام کرد ۵۴۴ نفر را ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏که قصد ادامه تحصیل در رشته آی‏‌تی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارند بورسیه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و این افراد می‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند در دانشگاه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اروپا تحصیل کنند. این بودجه برای دانشجویان هندی در نظر گرفته شده است و شرط اصلی این است که فرد بعد از تکمیل دوره تحصیلی خود وارد یکی از شعب مطالعاتی و تولیدی شرکت سامسونگ شود ولی ضرورتی برای بازگشت به هند برای آن‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اعلام نشده است.

 ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرکت تاتا استیل هم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هزینه تحصیل ۱۸۰ نفر را که قصد تحصیل در رشته‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مرتبط با این شرکت دارند می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پردازد ولی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏این شرکت اعلام کرده است افرادی که بورسیه را دریافت می‌کنند باید بعد از تکمیل دوره تحصیل خود به هند بازگردند و در کارخانه‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی این شرکت کار کنند.

در استرالیا هم طرحی برای تسهیل ورود بزرگسالان به سیستم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آموزشی و مهارت‌آموزی کشور ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ارائه شده است. دولت استرالیا دلیل این طرح را این‏طور اعلام کرد: «بعد از پایان همه‏‌گیری کرونا، بازار کار با نیازهای تازه‏‌ای روبه‏‌رو خواهد شد. افرادی می‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند در این بازار فعالیت کنند که مهارت‏‌های لازم را دریافت کرده باشند و از آموزش‌های لازم برخوردار باشند. به همین دلیل است که نه‌‏تنها آموزش جوانان متناسب با نیازهای دنیای جدید ضروری است بلکه آموزش افراد بزرگسالی که در این روزها شغل خود را ازدست داده‌اند یا برای تداوم فعالیت خود نیاز به داشتن مهارت‏‌های تازه‏‌ای دارند نیز امری ضروری است و به همین دلیل باید زمینه برای ورود افراد به دوره‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی تحصیلات تکمیلی و مهارت‏‌آموزی تسهیل شود.»

یکی از این شرکت‌ها که سابقه طولانی در آموزش در مناطق محروم دارد، شرکت مایکروسافت است. در سال‏‌های اخیر خبرهای زیادی در مورد سرمایه‌گذاری‏‌های این شرکت در زمینه آموزش و ارائه خدمات الکترونیکی به کودکان و نوجوانان فقیر منتشر شده است و نام بنیان‏گذار این شرکت هم با فعالیت‌های انسان‏‌دوستانه در دنیا گره خورده است. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرکت مایکروسافت در وب‏سایت خود بر ضرورت آموزش به عنوان عامل تقویت توان افراد در مدیریت زندگی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اشاره کرد و نوشت: «افرادی که بتوانند با دنیای تکنولوژی آشنا شوند و از مهارت‏‌های مناسب برای بازار امروز دنیا برخوردار شوند، خواهند توانست ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏از فقر و بحران‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی انسانی و اقتصادی برهند.»

این شرکت طی دهه‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اخیر در زمره فعال‌‏ترین شرکت‌ها در حوزه مسئولیت‏‌های اجتماعی بود و همواره نامش در رده‌‏بندی‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی جهانی و منطقه‌ای شنیده ‌می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شد. شرکت مایکروسافت قدرتمندتر کردن انسان‏‌ها از طریق دسترسی به آموزش و تکنولوژی را به عنوان اصلی‏‌ترین طرح خود برای انجام مسئولیت‏‌های اجتماعی در نظر گرفته است و به همین دلیل طرح‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی زیادی در کشورهای فقیر افریقایی و آسیایی اجرا کرده است. طبق گزارش ارائه‌‏شده توسط شرکت مایکروسافت، این شرکت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تا انتهای سال ۲۰۱۹ میلادی آ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏موزش‏‌های مرتبط با علم کامپیوتر و استفاده از اینترنت را به ۱۲ میلیون جوان در ۵۴ کشور فقیر و در حال توسعه ارائه داد تا از این طریق زمینه را برای قدرتمند شدن آن‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در عرصه اقتصادی و اجتماعی فراهم کند. از طرف دیگر ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بودجه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد دلار برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانوادگی در کشورهای در حال توسعه و فقیر صرف کرده است. این بودجه در امریکا صرف حمایت از مشاغل خانوادگی اقلیت‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خصوص سیاه‏پوستان شد.

 

سوم، ایده‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی جدید را هم در نظر بگیرید

نوآوری همیشه خوب است و در انجام مسئولیت‏‌های اجتماعی هم این مزیت به خوبی به تصویر کشیده می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شود. نشریه بیزینس دیلی در گزارش اخیر خود با اشاره به این مسئله که دغدغه اصلی این روزهای دنیا محیط زیست و رشد پایدار اقتصادی است نوشت: «طرح‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی زیادی برای حفاظت از محیط زیست، سرمایه‏‌گذاری در انرژی‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی پاک و رشد پایدار اقتصادی پیشنهاد شده است. طرح‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یی که هریک ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏به خودی خود می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند تغییرات معناداری را در دنیا ایجاد کند. شرکت گوگل یکی از اصلی‌‏ترین و مهم‏ترین شرکت‌هایی است که حفاظت از محیط زیست را به عنوان اصلی‏‌ترین مسئولیت اجتماعی خود انتخاب کرده است.»

باید در نظر داشت که همیشه ایده‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی تازه‌ای وجود دارد. اگر شرکتی ایده‏‌ای تازه در حوزه حمایت از محیط زیست یا رشد پایدار اقتصادی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏داشت ولی به دلیل اینکه این ایده هنوز در هیچ شرکتی امتحان نشده است، از اجرای طرح امتناع کرد اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

بیزینس دیلی در این زمینه نوشت: «با اجرای یک طرح تازه شما می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانید نام خود را در جهان برای همیشه ماندگار کنید. اینکه مردم بدانند شرکت شما اولین شرکتی بوده که از جنبه خاصی به مسئله محیط زیست توجه کرده است و برای حمایت از آن پا به میدان گذاشته است مزایای مضاعفی برایتان دارد. بنابراین بهتر است تنها به تکرار طرح‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی قدیمی و البته تاثیرگذار اکتفا نکنید و برای ارائه ایده‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی تازه زمان صرف کنید.»

نکته مهم این است که پیشگامی در انجام ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مسئولیت ‏اجتماعی در یک حوزه تازه، برگ برنده‏ای برای شرکت است. برگ برنده‏ای که می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند از ابعاد مختلفی به شرکت سود برساند و توجه جامعه، دولت و ان‏‌جی‌اُ‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به شرکت جلب کند. در ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏این شرایط ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تاثیر کار شما نه‏‌تنها برای مصرف‏‌کنندگان آگاه در مورد مسائل جامعه اهمیت پیدا می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند، بلکه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تغییری واقعی در جامعه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ایجاد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند که در شکل‌‏دهی تصویر شما به عنوان یک شرکت مسئول تاثیر زیادی دارد.

 

مشارکت دادن نیروی کار، برگ برنده شرکت‌های موفق

طبق مطالعات جدید، سیاست‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مرتبط با انجام مسئولیت‏‌های اجتماعی در شرکت‌ها باید به گونه‏‌ای باشد که تغییر معناداری در جامعه بر جای بگذارد و در این فرایند باید سیاست‌ها به صورت بلندمدت طراحی شود و در بازه‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی زمانی مشخص ارزیابی دقیقی در مورد کارایی سیاست‏‌های اجراشده توسط شرکت انجام شود. از طرف دیگر باید این اطلاعات به طور کامل ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در اختیار مردم و کارکنان شرکت و تمامی ذی‏‌نفعان نیز قرار گیرد. در چنین شرکتی کارکنان در جریان سیاست‏‌ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قرار می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرند و حتی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در تصمیم‏‌گیری در مورد نحوه انجام مسئولیت ‏اجتماعی توسط شرکت هم مشارکت دارند و درنهایت احساس می‌کنند در جامعه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اطراف خود تاثیر مثبتی بر جای می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارند. این سیاست باعث ایجاد حس خوب در کارکنان و افزایش تمایل آن‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برای صرف وقت در محیط کار می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شود.

 مطالعات انجام‌‏شده توسط دانشگاه سیدنی نشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد در صورتی که برنامه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی توسط شرکت‌ها شفاف باشد و افق دید بلندمدت برای آن‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وجود داشته باشد، نه‌‏تنها زمینه برای رشد اقتصادی شرکت و افزایش درآمد آن‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏فراهم خواهد شد بلکه بر احساس تعلق خاطر کارکنان به شرکت نیز تاثیرگذار است. این بررسی‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان داده است وقنی کارکنان یک شرکت اعتقاد داشته باشند که شرکت در فعالیت‏‌های مرتبط با مسئولیت‏‌های اجتماعی مثبت و اثرگذار است و تاثیر کاری که فرد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجام می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد نه‏‌تنها در رشد درآمد شرکت بلکه در حل بخشی از مشکلات جامعه صرف می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شود، نیروی کار تمایل بیشتری برای صرف انرژی در فرایند کار خود خواهد داشت. در چنین شرکت‌هایی نیروهای کار زمان بیشتری برای کار خود اختصاص می‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند، تمرکز بالاتری برای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجام کار دارند و تلاش می‌کنند تا بهترین کاری را که از عهده آن‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آید انجام دهند.

بدون شک شرکتی که نیروهایش چنین جدیتی در انجام کارهایشان داشته باشند، خواهد توانست با سرعت بالاتری رشد و سود بیشتری نیز کسب کند.

این بررسی‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان داده است هرچه یک شرکت در تصمیم‏‌گیری در مورد حوزه فعالیت در عرصه مسئولیت ‏اجتماعی با کارکنان خود بیشتر مشورت کند و آن‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏را به عنوان عضوی از مجموعه در این تصمیم‌گیری بزرگ وارد کند، نتیجه بهتری ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏از این سیاست به دست می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد.

 این مطالعه نشان داد در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا، دیگر انجام کارهای داوطلبانه به عنوان مسئولیت ‏اجتماعی شرکت کفایت نمی‏‌کند بلکه شرکت‌ها باید در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور مستقیم وارد شوند و بودجه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی خود را به صورت کارآمد وارد سیستم اقتصادی کشور کنند.

در پایان باید در نظر داشت با پایان یافتن بحران کرونا و شروع روند بازسازی اقتصادی، نقش شرکت‌ها در اقتصاد پررنگ‌‏تر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شود. رشد بدهی‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی دولتی که باعث کاهش قدرت دولت‏‌ها در اجرای طرح‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مختلف می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌شود، نقش بودجه‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مرتبط با مسئولیت‏‌های اجتماعی شرکت‌ها را در این حوزه بیشتر خواهد کرد. به همین دلیل سیاست‏‌گذاری صحیح و برنامه‏‌ریزی اصولی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند مسیر هموارتری برای گذر اقتصاد از چالش‏‌های این روزها به همراه بیاورد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر