سئوالات رايج
» 1. تعريف گواهي مبدأ به عنوان يک اصطلاح بين المللي چيست؟
» 2. اصطلاح "کشور مبدأ کالا" از زبان شوراي همکاري گمرکي به چه معناست؟
» 3. گواهي مبدأ از لحاظ خريدار چه اهميتي دارد؟
» 4. گواهي مبدأ از لحاظ مقامات کشور مقصد چه اهميتي دارد؟
» 5. تعرفه هاي ترجيحي چيست؟
» 6. در ايران مراجع صادر کننده گواهي مبدأ چه سازمان هایی مي باشند؟
» 7. مدارک مورد نياز براي صدور گواهي مبدأ چیست؟
» 8. در چه مواردي واحد صدور گواهي مبدأ اصل پروانه گمرکي را مطالبه مي نمايد؟
» 9. آيا دارندگان کارت بازرگاني مي توانند از هر اتاق بازرگانی گواهي مبدأ دريافت نمايند؟
» 10. مندرجات گواهي مبدأ شامل چه مواردی مي باشد؟
» 11. گواهي مبدأ به چند شکل صادر مي شود؟
» 12. بنا به درخواست خریدار براي کدام يک از کشورها مي توان از هر دو فرم گواهي مبدأ استفاده نمود؟
» 13. در مواردي که مشخصات صادر کننده در پروانه گمرکي با مشخصات صادر کننده در بارنامه تفاوت داشته باشد براي دريافت گواهي مبدأ چه بايد کرد؟
» 14. واحد صدور گواهي مبدأ اتاق بازرگانی تهران به غير از صدور گواهي مبدأ چه خدمات ديگري ارائه مي دهد؟
» 15. آيا شرکت هاي حمل و نقل مي توانند به عنوان صادر کننده، گواهي مبدأ دريافت نمايند؟
» 16. آيا گواهي مبدأ را فقط دارندگان کارت بازرگاني از اتاق های بازرگانی مي توانند اخذ نمايند؟
» 17. مبلغ واريزي بابت صدور گواهي مبدأ و تایید اوراق چقدر است؟
» 18. آيا امضای صادرکننده در گواهي مبدأ الزامي مي باشد؟
» 19. چه کساني حق امضای گواهي فرم A با اسناد تجاري را به عنوان صادر کننده دارند؟
» 20. در مواردي که گواهي مبدأ مفقود مي شود، آيا مي توان گواهي مبدأ المثني دريافت کرد يا خير؟
» 21. در مواردي که صادر کننده تقاضاي گواهي مبدأ اصلاحي نمايد، چه مدارکي را بايد ارائه نمود؟
» 22. آيا در اتاق بازرگاني امکاناتي براي تايپ گواهي مبدأ در نظر گرفته شده است يا خير؟
» 23. شماره تماس واحد گواهي مبدأ اتاق بازرگاني تهران چیست؟
» 24. آيا ارائه مدارک مورد نياز صدور گواهي مبدأ براي دريافت آن در همه موارد الزامي مي باشد؟
» 25. در مواردي که اقلام صادراتي زياد باشد تنظيم فرم گواهي مبدأ به چه صورت است؟
» 26. آيا مي توان براي کالاهاي خارجي که صادر مي شوند گواهي مبدأ دريافت نمود؟ چه مدارکي مورد نياز مي باشد؟