آگهی مناقصه عمومی - خدمات بازدید از محل فعالیت اعضای اتاق

زمان پایان : 1401/02/24

آگهی مناقصه عمومی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد خدمات بازدید از محل فعالیت اعضای خود و همچنین اظهار نظر در خصوص تایید یا عدم تایید آدرس پستی آنها را به شرکت های ارائه دهنده خدمات اداری مستقر در شهر تهران از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.

واجدان شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 1401/02/24 همراه با معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به آدرس : تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، روبه روی خیابان 21 ام، شماره 82 - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، طبقه چهارم (واحد امور اداری و منابع انسانی) مراجعه کنند.

تاریخ تحویل استاد حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/02/24 در مکان دریافت اسناد است.

امور اداری و منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

آگهی مناقصه عمومی - خدمات بازدید از محل فعالیت اعضای اتاق